............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................
Úvodní stránka O farnosti Dění ve farnosti Pořad bohoslužeb Borotice a okolí Starý Knín a okolí
............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................

Živohošť a okolí

Informace jsou v převážné míře převzaty z publikace Živohšťská farnost, její historie a současnost (Ing. Král), z části pak z veřejně dostupných informačních materiálů obcí a také z výstupu projektu Památky kolem středního toku Vltavy aneb vraťme život našim památkám MAS Brdy Vltava. Další zajímavé informace nebo fotografie z různých akcí souvisejících s farností je možné najít i na webových stránkách místních obecních úřadů, jako např. svěcení kaple v Chotilsku v r. 2009 nebo oslava 950 let Živohoště v r. 2007.


Obce, které původně náležely do farnosti Živohošť:   Čím, Hněvšín, Chotilsko, Kobylníky, Křeničná, Lipí, (Moráň a Malčany), Sejcká Lhota, Poličany, Živohošť a Nová Živohošť.


Stručně z historie

První písemná zmínka o obci Živohošť pochází z roku 1057. V té době náležela k litoměřickému proboštství. Dne 14. října 1271 věnovala královna Kunhuta, manželka Přemysla Otakara II., kostel v Živohošti a ves Kobylníky řádu křižovníků s červenou hvězdou. Ještě dříve, a to v roce 1235, věnovala královna Konstancie Uherská špitálu sv. Františka z Assisi, který při kostele sv. Haštala v Praze zřídila její dcera, Anežka Přemyslovna (svatá Anežka Česká a zakladatelka řád křižovníků s červenou hvězdou), obec Županovice.
Významnou místní památkou je originál rukopisného iluminovaného díla známý jako „Misál ze Živohoště“, který je datován do předhusické doby.
V roce 2009 dochází na základě rozhodnutí Miloslava kardinála Vlka, arcibiskupa pražského, ke sloučení s farností Starý Knín a farností Borotice.


Posloupnost farářů v Živohošti

      faráři v nejstarších dobách

1. Jindřich - do roku 1361
2. Ondřej, dříve farář ve Vrbně, směnou s předešlým - 1361-1374
3. Václav, dříve farář ve Slapech, směnou s předešlým - 1374-?
      (byl zde ještě roku 1379)
4. Jakeš (Jaxo) - do roku 1400
5. Václav, dříve farář v Hoděticích, směnou s předešlým - 1400 -+ 1404
6. Valentin ze Sedlčan - od roku 1404
7. mistr Mikuláš, řečený Kakabus - 1407
8. Kuneš, dříve oltářník P. Marie na Kuřím trhu v Praze,
      směnou s předešlým - 1407-1413
9. Přibík, dříve farář v Hoděticích, směnou s předešlým - 1413

      křižovníci - lokalisté v Živohošti (1767-1858)

1.   František Václav Steinmetz 1767 (zemřel téhož roku)
2.   Vojtěch Jan Richetzký 1767-1769
3.   Jan Josef Tuschner 1769-1771
4.   Václav Michal Pospíšil 1772-1780
5.   Václav Vojtěch Hubínek 1780-1786
6.   Václav Florián Lukeš 1786-1800
7.   Josef Schauer 1801-1803
8.   Václav Klammer 1803-1808
9.   Václav Šubert 1808-1809
10. Josef Krause 1809-1810
11. Václav Putschogl 1810-1814
12. Václav Kačžer 1814-1816
13. Josef Krause (podruhé) 1816-1822
14. Josef Končzický 1822-1829
15. Ferdinand Kallasch 1829-1835
16. Antonín Cysarž (Císař) 1835-1840





17. Jan Křtitel Pelikán 1840-1842
18. Jan Křtitel Mindl 1842-1852
19. Antonín Gunner 1852-1853
20. Petr Hauda 1853-1858

      faráři (křižovníci) - po povýšení lokálie na faru (1858-1947)

1.   Petr Hauda 1858-1865
2.   Jan Evangelista Sachar 1865-1868
3.   František Štolovský 1868-1871
4.   Jan Nepomuk Hlaváč 1871-1874
5.   Matouš Reichenauer 1874-1886
6.   Václav Kubr 1886-1893
7.   Josef Zika 1893-1895
8.   Antonín Vaněček 1895-1900
9.   Hugo Kozel 1900-1905
10. Václav Bělohlávek 1905-1917
11. Antonín Dvořák 1917-1938
12. Josef Semrád 1938-1947
      P. Josef Semrád byl posledním zde sídlícím farářem.
      Potom živohošťská farnost spravována exc.

      administrátoři excurendo

1.   František X.Krba O.Cr. 1947-1958
2.   František Velíšek 1958-1961
3.   Jan Chvátal 1961-1973
4.   Josef Malinský O.Cr. 1973-1988
5.   Jindřich Brandejs 1988-1989
6.   Pavel Vrbenský 1988-1992
7.   Josef Andrejčák 1992-2009

 


Farní úřad

Katolická plebánie křižovníků je v Živohošti doložena do třicetileté války, poté zanikla a v 15. a 16. století byl kostel v rukou utrakvistů.
Do správy křižovníků se pak dostal zpět až v polovině 17. století. Křižovničtí kněží působili v Živohošti jako lokalisté, roku 1858 byla lokálie povýšena na faru. Posledním farářem, který žil na křižovnické faře, byl v letech 1938-47 P. Josef Semerád, O.Cr. Poté již jako administrátoři excurrendo působili kněží a kaplani ze sousedních farností, ve většině případů z farnosti staroknínské.
Od r.1992 spravuje farnost P. Jozef Andrejčák O.Cr. a v jeho správě zůstala i po sloučení s farnostmi Borotice a Starý Knín v roce 2009.

foto fara Živohošť


Kostel sv. Fabiána a Šebestiána ve Staré Živohošti

Stavba původního kostel zřejmě souvisela s přemyslovským knížecím dvorcem, který byl v Živohošti vybudován v 11. století. Kostel, původně pozdně románská trojlodní bazilika, byl několikrát přestavován. K výrazné gotické přestavbě (přibyla sakristie a křížová žebrová klenba nad presbytářem) došlo ve 14. století, a to pravděpodobně z důvodu povýšení Živohošti na sídlo farní správy v roce 1361. V pseudorománském slohu byly provedeny úpravy v letech 1868 - 69. Byla přistavěna předsíň a na opravený krov osazena sanktusová věžička. Věžička sloužila do roku 1986, kdy ji poškodila vichřice. Poslední zásadnější opravy se kostel dočkal v roce 2003, kdy byla vyrobena a osazena věžička nová.
Kostel s farou a s ještě několika málo dalšími objekty umístěnými vysoko na ostrohu nad řekou zůstal jako památka na obec Živohošť, která při budování vltavské kaskády zmizela pod hladinou Slapského jezera.
Zatopena byla i jeskyňka ve skále pod kostelem, ve které byla v období let 1908 - 1911 umístěna socha Panny Marie Lurdské, která byla z daleka viditelná plavcům a vorařům.

foto kostel sv. Fabiána a Šebestiána ve Staré Živohošti


     Virtuální prohlídka kostela.



Kaple a kapličky v okolí

sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela
v Chotilsku

sv. Víta
v Čími

foto kaple v Chotilsku foto kaple v Čími


Klášter Naší Paní nad Vltavou v Poličanech (více informací o klášteře zde)

Nový klášter sester trapistek se nalézá ve vesnici Poličany, která původně patřila do živohošťské farnosti.
Od června roku 2008 byla obec včetně kláštera přiřazena do farnosti Křečovice.
Trapistky přišly do Čech na pozvání kardinála Vlka z kláštera Vitorchiano v Itálii v roce 2005 s úmyslem vybudovat zde klášter. Pozemek pro stavbu kláštera požehnal sestrám P. Jozef Andrejčák 25. 5. 2005.
Při přípravách stavby kláštera bydlely na faře v Živohošti. V období let 2005 až 2007 pak vybudovaly Dům pro hosty, do kterého se do dokončení kláštera nastěhovaly. Stavba kláštera byla zahájena v roce 2008, v srpnu celebrovali mši svatou při položení základního kamene apoštolský nuncius Mons. Diego Causero, arcibiskup, a generální vikář Mons. ThDr. Michael Slavík. Stavbě na místě požehnal i Miloslav kardinál Vlk, arcibiskup pražský.
V současné době je již klášter z převážné části hotov (v červenci 2012 byl vysvěcen jeho kostel) a je otevřený pro všechny, kdo touží prožít několik dní v ústraní, v tichu a modlitbě.

foto Tady bude klášter Naší Paní nad Vltavou


............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................
Úvodní stránka O farnosti Dění ve farnosti Pořad bohoslužeb Borotice a okolí Starý Knín a okolí
............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................
TOPlist